Schadeloosstelling in termijnen

by Anoniem

De kantonrechter heeft in zijn beschikking bepaald dat de aan mij toekomende schadeloosstelling in termijnen uitgekeerd dient te worden. De reden daarvoor is niet gemotiveerd.

Ik heb reeds een stamrecht BV. Is het mogelijk de vergoeding - ook als deze in 4 gelijke termijnen wordt betaald - als stamrechtvergoeding in mijn BV uitgekeerd te krijgen? Dus zonder inhoudingen? De werkgever denkt van niet...

Comments for Schadeloosstelling in termijnen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 22, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Reactie
by: Badaco

Om onder de stamrechtvrijstelling te vallen dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

1. Er is sprake van een uitkering wegens gederfd of te derven loon, niet zijnde een uitkering uit hoofde van een onzuivere pensioenregeling of de uitoefening of vervreemding van optierechten.
2. De ontslagvergoeding wordt aangewend voor de aankoop van een recht op periodieke uitkeringen.
3. De (ex-)werkgever maakt de uitkering rechtstreeks over aan degene van wie het stamrecht wordt bedongen.
4. Degene van wie het stamrecht wordt bedongen is een aangewezen verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, b, of d, van de Wet LB 1964, dan wel een natuurlijke persoon tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat of heeft gestaan.
5. De periodieke uitkeringen gaan niet later in dan in het jaar waarin de werknemer 65 jaar wordt.
6. De periodieke uitkeringen komen slechts toe aan een beperkte kring begunstigden.
7. In de stamrechtovereenkomst is geen mogelijkheid tot afkoop opgenomen.

Op basis van de geschetste situatie lijkt u aan bovenstaande eisen te voldoen. Echter met dien verstande dat uw uitkering in 4 termijnen binnenkomt. Ons inziens is dit geen probleem zolang uit de beeindigingsovereenkomst met de (ex-)werkgever maar blijkt dat het om gederfd of te derven loon gaat en niet bijvoorbeeld om uitbetaling van een overeengekomen opzegtermijn.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen