Stamrecht leeg, maar wil nu gaan afbetalen

by Roy Klarenbeek
(Velserbroek)

Ik heb een aantal vragen:

In 2007 heb ik een afkoopsom gekregen van 94.000 euro en die in een Stamrecht BV geplaatst. Dit bedrag heb ik volledig gebruikt voor de oprichting van mijn eenmansbedrijf en ieder jaar opgerent. Hierover betaal ik ieder jaar vennootschapsbelasting. Inmiddels staat er nog 4 euro in de BV en is het tijd om de lening weer in te lossen. Ik neem aan dat ik 37% inkomstenbelasting moet gaan betalen. Ik heb hierover een aantal vragen en probeer deze zo simpel mogelijk te stellen:

Kan ik 94 maanden lang iedere maand 1.000 inlossen en dan 630 euro terugstorten op mijn privé-rekening?
Kan ik de betaalde inkomstenbelasting ad. 370 euro per maand (1.000 - 630) verrekenen met mijn eenmansbedrijf? Ik betaal nu geen inkomstenbelasting over mijn eenmansbedrijf omdat het ondernemersinkomen negatief is.

Als je geld van je Stamrecht gaat uitbetalen aan prive moet je toch inkomstenbelasting betalen?

De 94.000 euro heb ik geleend aan prive en wil dan nu gaan aflossen, maar dan meteen weer 1.000 euro uitkeren. Ik kan moeilijk eerst weer 94.000 euro aflossen voordat ik ga uitkeren of zie ik iets helemaal verkeerd?

Ik betaalde de eerste drie jaar 5% rente aan mijn Stamrecht voor de lening, daarna 4% en het afgelopen jaar 3%. Over deze renteinkomsten heb ik vennootschapsbelasting betaald.

Het is lastig om het duidelijk te omschrijven, maar hopelijk is het nu meer te begrijpen?

Comments for Stamrecht leeg, maar wil nu gaan afbetalen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 24, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Lenen vanuit stamrecht B.V.
by: Badaco

Geachte heer Klarenbeek,

Als u een lening verstrekt heeft vanuit uw stamrecht B.V. aan uw eenmanszaak dient dit tegen zakelijke voorwaarden te geschieden. Ondermeer op basis van risico inschatting en looptijd dient een rentepercentage bepaald te worden.

Als u de lening terugbetaalt is nog geen inkomstenbelasting of loonheffing verschuldigd. De rente op de lening die u betaalt is aftrekbaar in uw eenmanszaak (aftrekpost voor de inkomstenbelasting) en is belast in uw stamrecht B.V. (voor de vennootschapsbelasting).

Wanneer is er dan loonbelasting verschuldigd in uw stamrecht B.V.?

Op het moment dat u besluit de periodieke uitkeringen in te laten gaan, of uiterlijk op de leeftijd zoals overeengekomen in de stamrechtovereenkomst. (vaak wordt 65 jaar genoemd)

Stel dat er op het moment dat één van de geschetste scenario's zich voordoet de lening nog niet is terugbetaald, dan bent u verplicht (hetzij vanuit de eenmanszaak, hetzij vanuit privé) de belastingbedragen over de periodieke uitkeringen te voldoen. Het netto bedrag van de uitkering kan dan gebruikt worden om het bedrag van de lening te verminderen.

Bovenstaande systematiek verdient volgens de belastingdienst niet de voorkeur, omdat nakomen van de verplichtingen vanuit de Stamrecht B.V. afhankelijk is van de aanwezige financiën in uw eenmanszaak of in privé. Bij het aangaan van de lening had uw stamrecht B.V. moeten bedingen dat de aflossingstermijnen de verplichtingen kunnen dekken.

Overigens is Badaco van mening dat afspraken uit het verleden gerespecteerd moeten worden, mits u de verplichtingen uit hoofde van de stamrechtovereenkomst maar na komt.

Uiteraard bent u als directeur van de stamrecht B.V. verplicht om bij het aangaan van nieuwe leningsovereenkomsten, deposito's e.d. er voor zorg te dragen dat uw stamrecht B.V. haar verplichtingen kan nakomen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to FAQ: over stamrecht banksparen en andere onderwerpen.

Administratiekantoor Badaco
Dijnselburgerlaan 7-9
3705 LP Zeist

Telefoon: 030-699 39 80

Contact


Bezoek ook onze website voor Eenmanszaken

Bezoek ook onze website over Administratie en Belastingen